The Validity and Reliability of the Academic Resilience in Mathematics Scale Turkish Form

Main Article Content

Ümit Pekdemir, Hikmet Yazıcı, Fatma Altun, Cansu Tosun

Abstract

Bu çalışmanın amacı Ricketts, Engelhard ve Chang (2015) tarafından geliştirilen Matematikte Akademik Yılmazlık Ölçeği’nin (MAYÖ) Türk kültürüne uyarlanması ile ilgili geçerlik ve güvenirlik işlemlerini yapmaktır. Araştırmaya 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 930 öğrenci katılmıştır. Doğrulayıcı (DFA)ve açımlayıcı faktör analizleri (AFA) için veriler rastgele olarak ikiye ayrılmıştır (AFA=489, DFA=441). Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda orijinal ölçekle örtüşen ve modeli %49.41 düzeyinde açıklayan dokuz maddelik tek faktörlü yapı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizli sonuçları, verinin modele iyi uyum sağladığını göstermiştir (χ2\sd =2.71, GFI= .97, AGFI= .94, CFI = .98, RMSEA= .06 ve SRMR= .04.). AFA ve DFA örneklemleri için yapılan güvenirlik analizlerinde, Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayıları sırasıyla .86 ve .87 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliğinin r=.80 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ölçüt geçerliği kapsamında yapılan analizler sonucunda MAYÖ ile Matematik Kaygısı Ölçeği (Bindak, 2005) arasında -.44 değerinde negatif yönde ve Akademik Öz-yeterlik Ölçeği (Telef ve Karaca, 2012) ile .52 değerinde pozitif yönde ilişkiler saptanmıştır. Bu çalışma sonucunda MAYÖ’nün Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu değerlendirilmektedir.

Article Details

Section
Articles