Teacher Opinions on the Use of Digital Badges in Educational Environments

Main Article Content

Mustafa Tevfik Hebebci, Ertuğrul Usta

Abstract

Özet: Oyun tasarım unsurlarının oyun bağlamı dışındaki durumlarda kullanılması olarak tanımlanan oyunlaştırma; dinamikler, mekanizmalar ve bileşenlerden oluşmaktadır. Oyunlaştırma, bir piramit olarak ele alındığında bileşenler bu piramidin temelinde yer almaktadır. En etkili oyunlaştırma bileşenlerinden birisi de dijital rozetlerdir. Dijital rozetler, öğrenenlerin çeşitli yeterliliklerini yansıtan araç olarak değerlendirilebilir. Dijital rozetler, bir kişinin herhangi bir konu hakkındaki yeterlilik düzeyini belirlemekte ve yetkinlikleri ortaya çıkarabilmektedir. Bu araştırmanın amacı eğitim ortamlarında dijital rozet kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini incelemektir. Araştırma aynı eğitim kurumunda çalışmakta olan farklı branşlardaki 15 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Daha sonra toplanan veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin eğitim ortamlarında dijital rozet kullanımına ilişkin genellikle olumlu görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Araştırma sonucunda, dijital rozet kullanımının öğrencilere olumlu davranış kazandırma, derse karşı motivasyon, derse aktif katılım ve ilgi gibi birtakım avantajlara sahip olmasının yanı sıra öğrenciler arası rekabet ve altyapı sorunları sebebiyle bazı dezavantajları da beraberinde getirdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların büyük bir kısmı dijital rozet kullanımının yapılan bazı değişikliklerle birlikte daha da yaygın bir şekilde kullanılacağını ifade etmiştir.

Article Details

Section
Articles